top of page

JÁN ZIMMER – KONTEXTY A VÝVOJ SKLADATEĽOVHO DIELA

[JÁN ZIMMER – CONTEXTS AND EVOLUTION OF THE COMPOSER'S WORK]

––––––––

Ján Zimmer (1926 – 1993)

 

bol významným slovenským skladateľom, klaviristom, organistom a hudobným pedagógom.

 

Napísal vyše 120 opusov: vrátane 3 opier, 13 symfónií, 7 klavírnych koncertov a množstva komorných/sólových diel.

Zimmer je dôležitou, hoc dodnes do veľkej miery opomínanou, súčasťou vývoja slovenskej komponovanej hudby. V jeho hudbe možno odkryť pestrý skladateľský vývin odrážajúci vývinové tendencie slovenskej hudby.  Vývoj Zimmerovho diela tiež odzrkadľoval vplyv rozmanitých kompozičných inovácií a hudobných trendov prenikajúcich do slovenskej hudby zo západnej Európy.

Ján Zimmer (1926 – 1993)

 

was an important Slovak composer, pianist, organist, and music teacher.

 

He composed over 120 opuses: including 3 operas, 13 symphonies,

7 piano concertos, and numerous chamber/solo works.

 

Zimmer is an important – although still largely neglected – part of the development of Slovak music.

In his music, we can discover a varied evolution of composing techniques and aesthetics reflecting the development of different movements in Slovak music. The evolution of Zimmer's work also reflects the influence of various compositional innovations and trends infiltrating Slovak music from Western Europe of that era.

––––––––

 

JÁN ZIMMER – Medailón [Československá televízia Bratislava, 1976]

JÁN ZIMMER – Medallion [Czechoslovak Television Bratislava, 1976]

 

shared for the archive and educational purposes

Predkladaný text je prvým dielom monografickej štúdie s názvom Ján Zimmer – kontexty a vývoj skladateľovho diela, ktorej zámerom je poskytnúť celostný pohľad na kompozičnú tvorbu a život tohto slovenského skladateľa.

Text po prvýkrát v histórii slovenskej muzikológie zverejňuje pamäti Jána Zimmera na jeho detstvo a študijné roky.

---------

This text is the first part of the monographic study Ján Zimmer – Context and Development of the Composer’s Work. Its goal is to offer a comprehensive view on the compositional work and life of this Slovak composer. The memoirs of Ján Zimmer, reflecting his childhood and student years, are being published for the first time in the history of Slovak musicology.

bottom of page