top of page

COMPOSITIONS FOR GUITAR BY SLOVAK COMPOSERS

KOMPOZÍCIE  SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV A SKLADATELIEK PRE GITARU

O PROJEKTE / ABOUT

o projekte

Vitajte na webstránke venovanej slovenskej hudbe pre gitaru (a s gitarou), v ktorej vyúsťuje rovnomenný výskum, ktorého zámerom je poskytnúť odborný a predovšetkým celostný text svedčiaci o kompozičných dielach slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru.

 

Zámerom projektu je mapovať kvalitu, podoby, rozmanitosť a kontinuitu tejto tvorby. Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru predstavujú mimoriadne cennú, umelecky kvalitnú a esteticky rozmanitú hodnotu.

Na slovenskej komponovanej hudbe pre gitaru je dnes možné (a to do veľkej miery) sledovať ako štýlovú, tak aj kompozično-technickú heterogénnosť prístupu k hudobnej matérii v slovenskej kompozičnej tvorbe. Inými slovami, analýzou slovenských gitarových kompozícií je možné tiež sledovať vývojové tendencie prienikov progresívnych kompozičných techník do slovenskej hudby vo všeobecnosti.

V niektorých vzácnych prípadoch je možné sledovať aj samotný vývoj a zmeny kompozičného myslenia u jednotlivých skladateľov tak, ako je to napríklad v prípade Jozefa Kolkoviča, Mariána Budoša, Jany Kmiťovej, u ktorých je médium gitary prítomné v celom kontinuu ich hudobnej tvorby.

​​Welcome to the website devoted to Slovak music for guitar (and with guitar).  This website is the product of research of this subject, intended to give an expert, and most of all, comprehensive look at Slovak composers’ music for guitar.

 

The objective of this undertaking is to map out the qualities, similarities, diversity, and continuity of this music.  The Slovak composers‘ works for guitar present a remarkably important, artistically outstanding, and esthetically diverse value

.

In Slovak music for guitar, it is possible today (and to a large degree) to observe stylistic, as well as technical heterogeneity of approaches to musical material in Slovak music.  In other words, with analysis of Slovak guitar compositions, it is possible to observe developmental trends of entrances of progressive compositional techniques into Slovak music in general.

.

 

In a few rare instances it is possible to perceive even development and changes in compositional thinking of individual composers, as in the case of Jozef Kolkovič, Marián Budoš, Jana Kmiťová, who have used guitar throughout their entire musical output.

.

about

Projekt bolo možné uskutočniť vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, ktorý je aj jeho hlavným partnerom

NOVA MODRA FPU SK.jpg

The project was made possible thanks to the financial support of the Slovak Art Council, which is also its main partner.

NOVA MODRA FPU AJ.jpg
ŠTÚDIA / STUDY

study

Súčasťou projektu je odborná štúdia,

vydaná [v 3 častiach]

v muzikologickom revue

Slovenská hudba

As a part of the project,

a scholarly study was published [in 3 parts]

in a musicological review

Slovenská hudba

studia_edited.jpg

štúdia

„Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru, dielo pána Ondreja Veselého, je výnimočnou a veľmi cennou prácou, ktorá otvára nové obzory vo svete slovenskej hudby. [...] Je to práca, ktorá si zaslúži uznanie a šírenie, aby sa jej význam dostal čo najširšiemu publiku."

Prof. Jozef Zsapka – Profesor emeritus

„Compositions of Slovak composers for the guitar", the work of Mr. Ondrej Veselý, is an exceptional and very valuable work that opens up new horizons in the world of Slovak music. [...] It is a work that deserves to be recognized and disseminated so that its meaning reaches the widest possible audience."

Prof. Jozef Zsapka – Profesor emeritus

Anchor 1

summa

Zhrnutie

Od marca 2024 bolo pre gitaru (a s gitarou) vytvorené nasledujúce množstvo hudobných skladieb

summary

As of March 2024, the following amount of music compositions was created for the guitar (and with the guitar)

> 360

Rozmanitých skladieb od viac než 80 skladateľov a skladateliek

Various compositions from over 80 composers

summa

16

Koncertov pre gitaru a orchester (vrátane iných typov kompozícií s orchestrom)

Concertos for guitar & orchestra (including other pieces with orchestra)

> 66

Skladieb pre gitaru sólo

Solo guitar compositions

16

Skladieb pre deti

Works for children

ANTOLÓGIA / ANTHOLOGY

antológia

Kliknite na meno skladateľa/skladateľky

pre viac informácií

Click on the composer's name

to find more information

B

Bachratá Petra

Bázlik Miro

Bernáth Ľuboš

Bizoň Pavol

Boroš Tomáš

Breiner Peter

Burlas Ivan

Bázlik Igor

Beneš Juraj

Betko Miloš

Bokes Vladimír

Borzík Lukáš

Buffa Ivan

Burlas Martin

under-maintenance-logo-icon-symbol-sign-

anthology

C

 ČEkovská Ľubica

                           

Cotteli Honorát

d

Demoč Adrián

Döme Alexander

Dibák Igor

Duchnický Peter

f

Fekiačová Skruteková Zdenka

Filas Juraj

g

Gahér Jozef

Gräffinger Viliam

Godár Vladimír

Groll Peter

h

Hatrík Juraj

Hvozdík Samuel

Hochel Stanislav

Hvozdíková Tímea

i

Iršai Jevgenij

j

Janárčeková Viera

Javorka Peter

k

Kmiťová Jana

Kolkovič Jozef

Konečný jAROSLAV

Kořínek Miloslav

Krák Egon

Kroupová OĽga

Kubička Víťazoslav

Kojš Juraj

KoneČnÝ iVAN

Kopcsay Dominik

Kowalski Július

Králik Ján

Krška Pavol

Kupkovič Ladislav

l

Laco Jakub

Lejava Marián

m

Machajdík Peter

Malovec PAVOL

Martinček van Grob Peter

Mikula Zdenko

Moyzes Alexander

Malovec Jozef

Martinček Dušan

Matej Daniel

Milaković Boško

n

Novák Milan

Novosedlíková Lenka

p

Papanetzová Lucia

Pepucha Rudolf

Pospíšil Juraj

Parík Ivan

Piaček Marek

r

Remeň Daniel

REMENíK PETER

s

sALVA tADEáš

Šimon Martin

Szeghy Iris

Šarišský Vladislav

Stanček Ladislav

t

tANDLER jURAJ

v

vAJÓ jURAJ

vESELý oNDREJ

z

zAGAR pETER

zELJENKA iLJA

bottom of page