top of page

Slovenská gitarová hudba v Európe
 
(prednášky, semináre, majstrovské kurzy)

projekt z verejných zdrojov podporil

web logo v slovenčine.jpg

Cieľom projektu je prezentovať a propagovať slovenskú gitarovú hudbu formou seminárov, prednášok a majstrovských kurzov pre zahraničných študentov hry na gitare a hudobnej kompozície.

 

K pôvodným intenciám projektu pribudli v záverečnej fáze aj koncerty, v rámci ktorých znel výber so slovenskej gitarovej hudby v kontexte historickej a súčasnej gitarovej hudby z celého sveta.

 

Zámerom projektu je šíriť povedomie o slovenskej komponovanej gitarovej hudbe v širšom – európskom prostredí. Projekt vychádza z dlhoročných interpretačných skúseností Ondreja Veselého so súčasnou hudbou, z jeho práce so slovenskými skladateľmi, ako aj z jeho práce na teoretickej reflexii hudby a predovšetkým z kvalít slovenskej hudby s potenciálom presadiť sa aj mimo Slovenska.

––––––––––––

Prvá časť
Istituto Superiore di Studi Musicali "G.Paisiello"


30. - 31. 05. 2022
Taranto/Taliansko 
  (seminár, majstrovské kurzy a koncert)

Slovak guitar music in Europe 
(lectures, seminars, master classes)

supported using public funds by

FPU_logo_WHITE_EN.jpg

The project aims to present and promote Slovak guitar music in the form of seminars, lectures, and master classes for international students of classical guitar performance and music composition.

 

In the final phase of the project, guitar recitals were added to the initial purposes of the project, in which a selection of Slovak guitar music was performed in the context of historical and contemporary guitar music from around the world.

 

The aim of the project is to spread awareness of guitar music composed by Slovak composers in a wider – European space. The project is based on Ondrej Vesely's many years of interpretation experience with contemporary music, his work with Slovak composers, as well as his work on theoretical reflection of music and, above all, the qualities of Slovak music with the potential to establish itself outside of Slovakia.

––––––––––––

Part one
Istituto Superiore di Studi Musicali "G.Paisiello"


30. - 31. 05. 2022
Taranto/Italy
 (seminar, master classes, and concert)

Prezentované gitarové skladby slovenských skladateľov a skladateliek

Pieces of guitar music written by Slovak composers included in this part

Viera Janárčeková – Siebte Saite (2017)
úryvok

Viera Janárčeková – Siebte Saite (2017)
an excerpt

––––––––––––

––––––––––––

Druhá časť
Univerzita v Sheffielde


26. 10. 2022
Sheffield/Spojené kráľovstvo
  (prezentácia a koncert)

Part two
The University of Sheffield

26. 10. 2022
Sheffield/United Kingdom 

 (presentation and concert)

bottom of page